Referanser

Referanser gis på forespørsel. Her er hva noen av våre kunder har sagt:

Fra 3-årig ledelsesutviklingsprogram i 2013

Berit Ovesen har sammen med undertegnede samarbeidet om utvikling og innhold i vårt 3-årige ledelsesutviklingsprogram. Programmet har hatt 2×2 dager pr. år med hjemmelekser mellom hver samling. Til nå har 6 kull gjennomført eller holder på med å gjennomføre programmet.

Temaene har bl.a. vært ledelse og styring, motivasjon, kommunikasjon, nødvendige samtaler, endringer, roller, relasjoner, verdier, og personlig utvikling. Programmet baserer seg på erfaringsbasert læring, med mange øvelser og diskusjoner knyttet til de ulike verktøy. I tillegg får deltakerne noe teori rundt de enkelte tema.

Berit har gjennom sin coachbakgrunn bidratt med gode verktøy til bruk i lederrollen og den enkelte leders personlige utvikling. Hennes egen erfaring som leder i mange år, har vært svært nyttig i f.h.t diskusjoner og erfaringsutveksling.
Tilbakemeldinger på evalueringene viser at det har vært en styrke å ha med seg Berit som ekstern samarbeidspartner. Dette fordi vi ved å være to fasilitatorer med ulik bakgrunn og innfallsvinkler, har bidratt til å heve programmet og deltakernes fornøydhet.

Som leder og ansvarlig for programmet har jeg samarbeidet med Berit i ca 5 år. Hun er flink til å forstå virksomhetens behov og tilpasser evt verktøy i f.h.t dette. Hun har aldri vært fraværende, leverer i h.h.t avtale, skaper trygghet i gruppene, er «uformell» og «leken» og en meget god diskusjonspartner.

Jeg kan derfor anbefale henne på det sterkeste.

HR direktør

Fra kurs i kommunikasjon høsten 2011

Kurset var både nyttig og humørfylt, og var spesielt tilrettelagt for gruppens behov på forhånd av kurslederne. I forveien var det meldt inn ønske fra oppdragsgiver om å få hjelp til å forbedre seg på konstruktiv kommunikasjon i gruppen som et tiltak i forbindelse med resultater fra den årlige medarbeiderundersøkelsen.

Tema som ble tatt opp var blant annet lytting, åpne spørsmål, innstilling og tilbakemeldinger. Gruppen gjennomførte praktiske øvelser i tillegg til å ha noen teoriøkter. Deltakerne fikk en kikk på kommunikasjon fra «utsiden», og fikk øvd seg på flere forskjellige kommunikasjons- og lytteteknikker.

Kurset ble veldig godt mottatt av deltakerne, og det var nok en vekker for mange hvor lite bevisst man er på sin egen kommunikasjon og hvordan man selv kan endre fullstendig på en samtale ved bare å lytte på en annerledes måte.
Temaer fra kurset dukker fortsatt stadig opp i samtaler på arbeidsplassen.

Avdelingsleder i helsesektoren

Fra kurs i coachende ledelse høsten 2008

Et viktig kurs for en teknologisk bedrift der fokus normalt er økonomi og teknologi. Gir meget god bredde i coachende ledelse som fag og som verktøy i arbeidshverdagen som leder.

Interaksjonen med kursdeltakerne var meget nyttig. Berit og Elen byr på seg selv og har mye å fare med. De er flinke til å engasjere og skape en god læringsatmosfære.

Fra Nortura Trondheim lederutviklingsprogram september 2007 til mai 2008

Berit Ovesen, AllianseCoaching og lederutvikling og Sissel Sem Stoltenberg, 2Coach har gjennomført et lederutviklingsprogram for 24 ledere ved Norturas fabrikk i Trondheim. Programmet omfattet 4 samlinger og 6 timer individuell coaching.

Resultatet av programmet var meget godt, les mer …

Fra en av Berits coachklienter i 2008

Jeg har vært så heldig å ha en arbeidsplass som verdsetter medarbeideres signaler om påfyll. Jeg ble raskt fanget opp av min leder og sendt til deg for coaching.

Det har vært en stor opplevelse for meg å få dine innspill i en ellers turbulent tid både i jobb og privat. Din måte å være på og dine coach-teknikker har hjulpet meg i å sortere i prioriteringene som var nødvendig for å fortsette i en retning.

Jeg opplever at jeg nå igjen er på «rett spor» og vet at jeg kan komme til deg hvis jeg skulle kjøre meg fast igjen – selv om jeg denne gangen må betale selv.

Jeg vil framover anbefale deg og coaching til alle som måtte trenge dette.

Ellen Kahrs, Oslo Røde Kors

Fra Luftforsvarets Mentorprogram høst 2006 – vår 2007

Mentoring har gitt meg økt bevissthet om ulike sider ved meg selv, og kjennskap til strategier og virkemidler for å håndtere de ulike situasjonene som jeg oppfatter som stressende.
Jeg har også fått langt mer innsikt i sentrale sider ved lederrollen.

Barbro Hugaas

Tre ord fra coachklient i 2007

Livsbekreftende, lønnsomt og ledende for livet.

Tilbakemelding fra coachklient i 2006

Coachingen fra Berit betydde veldig mye i en turbulent periode i arbeidslivet mitt. Hun fikk meg til å rydde og sortere vekk viktige energilekkasjer.

Jeg er svært takknemlig for disse timene med en profesjonell coach.

Sykehuset Asker og Bærum

Berit Ovesen har vært engasjert som fasilitator/ansvarlig for gjennomføring av internt lederprogram ved Sykehuset Asker og Bærum. Det interne lederprogrammet består av 3 moduler á 2 dager, og programmet er treningsbasert. Programmene startet  høsten 2005 og ble avsluttet høsten 2007. Tilsammen er det gjennomført lederutvikling for 6 kull.

Lederprogrammet har fått svært god score. Målgruppen for lederprogrammet er mellomledere/ledere med personalansvar.

Berit Ovesen har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne på samtlige programmer. Hun er en god pedagog og formidler, og hun skaper veldig raskt et svært trygt og engasjert læringsmiljø. Berit Ovesen er raus, omsorgsfull og engasjert med en god porsjon humor, samtidig som hun er klar og tydelig.

Ullevål universitetssykehus

Berit Ovesen har deltatt i planlegging og gjennomføring av lederutviklingsprogram for mellomledere ved Ullevål universitetssykehus i perioden januar 2005 til utgangen av 2006. Berit har deltatt i ressursgruppen for programmet, samt deltatt som fasilitator for kull 3, 5 og 7 i 2005 og kull 9 og 11 i 2006.

Berits egenskaper som fasilitator blir spesielt trukket fram:

  • faglig trygg innen området ledelse
  • kjenner sykehus som organisasjon godt
  • en god rollemodell
  • tydelig
  • skaper en trygg atmosfære.

Siste blogginnlegg: